طرح پیام

 


این طرح براساس تفاهم نامه بین سازمان امور دانشجویان وستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف ایجاد برنامه استاندارد پیشگیری از مصرف مواد مخدر در خوابگاهها ومحیط های دانشجویی  توسط مراکز مشاوره دانشگاهها به مرحله اجرا در آمده است

 

 

 

 

فازهای اصلی برنامه جامع پیشگیری از مصرف موادمخدر در دانشگاهها

1-حمایت گیری واستقرار(تکمیل تفاهم نامه اجرای برنامه )

2-توانمند سازی(آموزش اساتید، کارشناسان  متخصص ،گروه همیاران )

3-اجرای برنامه در قالب بسته خدماتی وآموزشی

4-ارزشیابی و معرفی دانشگاههای برتر