تعاریف

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان که در این اساسنامه به اختصار کانون نامیده می شود,نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان دانشگاه و نیز با هدف ارایه خدمات مستمر,فرگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت های فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فعالیت می کند.

مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی اصلی سلامت روان دانشگاه ارایه دهنده ی خدمات مرتبط با سلامت روان به دانشجویان و دانشگاهیان است

دانشجوی همیار

دانشجوی همیار،دانشجوی داوطلبی است که  ضمن عضویت در کانون دانشجویی همیاران سلامت روان امادگی خود را برای انجام خدمات مرتبط با سلامت روان,آموزش,پیشگیری,شناسایی,یاری-رسانیوارجاع دانشجویان نیازمند به دمات مشاوره اعلام می دارد و خدمات خود را از روی میل ورغیت بدون هیچ گونه چشم داشتی و با این اعتقاد که برای اجتماع سودمند است ارایه نموده و در فعالیت های احتماع محور مرکز مشاوره مشارکت می نماید
اهداف کانون

 


1- جذب ، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل اراییه خدمات مشاوره ای به دانشجویان نیازمند
2- توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی ها,تصمیم گیری ها و فعالیت های مربوط بهخ مشاوره دانشجویی
3- کوشش در جهت تبیین و شناساندنوظایفوهدف های مرکز مشاورهاز طریق برنامه های آموزشی –ترویجی
4- تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوسنی و نوعدوستی در بین دانشجویان
5- تقویت اراده ی  اعضاء ذر مسیر تحقق حیات طیب و معقول
6- مشارکت در برگزاری سمینار,همایش ونشست های تخصصی در زمینهسلامت روان
7- تلاش در جهت فراگیری آیین دوستی ومصاحبت,رحمت و شفقت,رفق و ملایمت نسبت به یکدیگر و پرهیز از تندی و خشونت و اجتناب از کینه وخصومت در بین جوانان
8- تقویت روحیه ی شور و نشاط وامید و تمرین مشارکت اجتماعی دانشجویان
9- هویت بخشی به فعالیت های داوطلبانه دانشجو در جهت کمک به دانشجویان
10- ارتقاء سرمایه اجتماعی(مشارکت,اعتمادو همدلی) در دانشگاه از طریق مشارکت دهی بیشتر دانشجویان در فعالیتهای دانشگاه
11- ارتقاءسلامت اجتماعی دانشگاه از طریق مشارکت دانشجویان در برنامه هایاجتماعی و عام المنفعه
13-ایجاد وب سایت,خبر نامه و...جهت ارتباط با مخاطبان دانشجو جهت آگاهی بخشی هر چه بیشتر در حوزه سلامت روان
14-ایجاد ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی معتبر و مرتبط رسمی و مورد تایید دانشگاه جهت اشتغال زایی مفید و پایدار دانشجویان
15- کمک در توامند سازی و آماده سازی دانشجویان و حمایت از ایشان در ورود به بازار کار واقعی
وظایف همیاران سلامت
1-    شرکت در برنامه های آموزشی ترویجی مرکز مشاوره
2- آموزش و یاری رسانی بهع سایر دانشجویان در زمینه مسایل تحصیلی و برنامه ریزی درسی بویژه  در ایام امتحانات
3- آموزش و راهنمایی اولیه دانشجویان در مورد افت تحصیلی
4- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مشکلات و مساییل ارتباطی در محیط های خوابگاهی
5- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مهارت حل مساله
6- آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مدیریت استرس
7- تلاش برای شناسایی و رفع نیازهای اقتصادی دانشجویان نیازمند اقتصادی
8- مشارکت و همراهی با مرکز مشاوره در اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری
9- همکاری با مرکز مشاوره در طراحی,تدارک و اجرای طرح های پیشگیری و مداخلاتی با رویکرد اجتماع محور به ویژه در سطح خوابگاه ها