طرح بدیع 

 

 

به منظور فراهم آوردن محیط  آموزشی ، پژوهشی وفرهنگی ایمن ، سالم ، بانشاط، عاری از بی نظمی ، هنجار شکنی وتضیع حقوق فردی و اجتماعی  دانشجویان ودانشگاهیان واز آنجا که مصرف مواد دخانی تهدید کننده سلامت دانشجویان ، اساتید و کارکنان می باشد .دفتر مشاوره امور دانشجویان اقدام به برنامه دانشگاه عاری از دخانیات تحت عنوان " برنامه بدیع " نموده است .

برنامه دانشگاه عاری از دخانیات:

1-مرحله حمایت گیری واسقرار برنامه

2-مرحله توانمند سازی واجرای برنامه

3-مرحله ارزشیابی

 

 

عکس های کاریکاتوری اعتیاد