English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1397/11/15
برگزاری کارگاه آموزشی شفقت ویزه کارکنان خانم
کارگاه آموزشی نیمه حضوری  درمان مبتنی برشفقت و رضایتمندی در خانواده ویژه کا...
1397/11/15
نمایش فیلم " ملی وراههای نرفته " همراه با تحلیل کارشناس
مرکز مشاوره  دانشجویی برگزار می کندنمایش و تحلیل فیلم ملی و راههای نرفتهباه...
1397/10/22
برگزاری کارگاه آموزشی درمان شکست عاطفی با رویکرد act ویزه مشاو...
مرکز مشاوره دانشجوییکارگاه آموزشی درمان شکست عاطفی با رویکرد act  را در تار...
1397/10/19
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان متاهل خانم
   مرکز مشاوره دانشجویی با هدف ارتقاء سلامت کارکنا ن برگزار می کندثبت ...
 
مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه آموزشی مداخله در بحران خودکشی وی...
 مرکز مشاوره دانشجویی به هدف پیشگیری و مدیریت خودکش در محی...
برگزاری کارگاه آموزشی پیش ازدواج در تابستان
دانشجویان علاقمند جهت شرکت درکارگاه آموزشی پیش از ازدواج  ...
کارگاه آموزشی ذهن مشفق
از طرف مرکز مشاوره کارگاه آموزشی ذهن مشفق و چگونگی مدیریت هیجان...
کارگاه آموزشی مرکز مشاوره
برگزاری ادامه کارگاههای آموزشی  مرکز مشاوره دانشجویی ...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند