English | العربیهNo data found
مشاهده همه
 
مشاهده همه
1397/08/30
روز چهانی حذف خشونت علیه زنان (مرکز مشاوره دانشجویی)
سازمان جهانی بهداشت روزی را با عنوان "جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ...
1397/08/27
ثبت نام در کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان
ثبت نام در کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان مرکز مشاوره
1397/08/27
ثبت نام در کارگاههای دانش افزایی مرکز مشاوره دانشجویی
ثبت نام در کارگاههای دانش افزایی مرکز مشاوره دانشجویی
 
مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه آموزشی مداخله در بحران خودکشی وی...
 مرکز مشاوره دانشجویی به هدف پیشگیری و مدیریت خودکش در محی...
برگزاری کارگاه آموزشی پیش ازدواج در تابستان
دانشجویان علاقمند جهت شرکت درکارگاه آموزشی پیش از ازدواج  ...
کارگاه آموزشی ذهن مشفق
از طرف مرکز مشاوره کارگاه آموزشی ذهن مشفق و چگونگی مدیریت هیجان...
کارگاه آموزشی مرکز مشاوره
برگزاری ادامه کارگاههای آموزشی  مرکز مشاوره دانشجویی ...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند