مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه آموزشی مداخله در بحران خودکشی ویزه پرسنل خوابگاهها را برگزار می کند

مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه آموزشی مداخله در بحران خودکشی ویزه پرسنل خوابگاهها را برگزار می کند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز مشاوره دانشجویی به هدف پیشگیری و مدیریت خودکش در محیط دانشجویی در صدد آموزش پرسنل خوابگاهها در روز سه شنبه 16/5/97 از 10الی 11:30در سالن جلسات خانه فرهنگ می باشد لذا حضور همکاران خوابگاهها ضروری می باشد