فراخوان عضو گیری از دانشجویان علاقمند به عنوان همیار سلامت روان و مسابقه کتابخوانی بتا

فراخوان عضو گیری از دانشجویان علاقمند به عنوان همیار سلامت روان و مسابقه کتابخوانی بتا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند

فراخوان عضو گیری از دانشجویان علاقمند به عنوان همیار سلامت روان

و مسابقه کتابخوانی بتا

یک سوال بپرس یک زندگی را نجات بده

با اهداء گواهی و جوایز

به  5 نفر برندگان نفر اول 200نفر نفر دوم 150 نفر سوم 100تومان نفر چهارم 80نفر نفر پنجم 50تومان

زمان یک شنبه 19آبان از ساعت 12الی 14 مکان دانشکده علوم ،سالن شهید چمران

مکان ثبت نام :مرکز مشاوره دانشگاه یا شماره تلفن 38381364تماس بگیرند

@basu ac irکتابچه مسابقه را از طریق سایت و کانال تلگرامی دانشگاه دریافت نمایید.