اسامی مشاوران مدعو دانشگاه بوعلی سینا
 
ردیف
نام – نام خانوادگی
تخصص
ساعت حضور
1
خانم دکتر مریم غفوری


تحصیلی،ازدواج وخانواده
شنبه ها 12-9
2
آقای دکترعلی اصغر چگینی

اختلالات بالینی(وسواس ،افسردگی و..دکتری روانشناسی
یک شنبه ها 12-8
3
اسدالله فهمیده توکلی


مشاوره تحصیلی(برنامه ریزی ،تمرکز و... روانشناس تربیتی
سه شنبه ها12-8
4
مصطفی اکبری

اختالات یادگیری و رفتاری کودک و نوجوان 
یکشنبه ها 6-3
5
خانم صفورا غفوری


مشاوره بالینی
سه شنبه ها 6-2
6
آقای شعبانی
تحصیلی ،ارتباطی ازدواج
شنبه یک شنبه دوشنبه
4-6

7
 آقای دکتر خوشخوئی

 ارتباطی ،خانواده وازدواج
 دوشنبه 12-8
8
خانم رضائی والا
ازدواج وخانواده
دوشنبه ها 12-9

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند