برنامه مشاوران مرکز( ترم اول98)

روزهای هفته

 

12-8

6-2

 

6-4

 

شنبه

دکتر چگینی(بالینی)

خانم شایسته(خانواده- ازدواج)

--------------

---------------------

یکشنبه

 

 

 

دکتر حق طلب(بالینی)

خانم عروتی (بالینی)

 آقای توکلی(نحصیلی)

خانم عروتی بالینی (6-3)

آقای شعبانی(ازدواج- سازگاری- ارتباط)

دوشنبه

 

 

دکتر غفوری(برنامه ریزی تحصیلی)

دکتر رشید
خانم رضائی والا

 

دکتر رشید(6-3)

 دکتر محققی (4-2)

آقای شعبانی(ازدواج-سازگاری وارتباط)

سه شنبه

 

---------------------

خانم غفوری(بالینی)

------------------

چهارشنبه

 

خانم رضایی والا

 

-------------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مشاوران مرکز( ترم اول98)

روزهای هفته

 

12-8

6-2

 

6-4

 

شنبه

دکتر چگینی(بالینی)

خانم شایسته(خانواده- ازدواج)

--------------

---------------------

یکشنبه

 

 

 

دکتر حق طلب(بالینی)

خانم عروتی (بالینی)

 آقای توکلی(نحصیلی)

خانم عروتی بالینی (6-3)

آقای شعبانی(ازدواج- سازگاری- ارتباط)

دوشنبه

 

 

دکتر غفوری(برنامه ریزی تحصیلی)

دکتر رشید

 

دکتر رشید(6-3)

 دکتر محققی (4-2)

آقای شعبانی(ازدواج-سازگاری وارتباط)

سه شنبه

 

---------------------

خانم غفوری(بالینی)

------------------

چهارشنبه

 

خانم رضایی والا

 

-------------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند