اسامی مشاوران مدعو دانشگاه بوعلی سینا
 
ردیف
نام – نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
تخصص
12
علی اصغر چگینی
کارشناسی ارشد روانشناسی
بالینی
3
اسدالله فهمیده توکلی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
تحصیلی
4
مصطفی اکبری
کارشناسی ارشد کودکان استثنایی
خانواده
5678910
صفورا غفوری آثار
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
بالینی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند