برنامه نیمسال972

 

شنبه

اتاق

10-8

12-10

4-2

6-4

اتاق 1

آقای دکتر چگینی(بالینی)

آقای دکتر چگینی

 

 

اتاق2

خانم شایسته(ازدواج- خانواده)

خانم شایسته

 

آقای شعبانی(ازدواج-خانواده-)

اتاق3

 

 

 

 

یکشنبه

اتاق 1

دکتر خوشخویی(مشاوره مذهبی)

دکتر خوشخویی

آقای اکبری (خانواده-کودک ونوجوان)

آقای اکبری

اتاق2

 

 

 

آقای شعبانی

اتاق3

خانم دکتر بدیهی

خانم دکتر بدیهی

خانم دکتر عروتی

خانم دکتر عروتی(بالینی)

دوشنبه

اتاق 1

خانم دکتر غفوری(خانواده-ارتباطی)

خانم دکتر غفوری

 

آقای شعبانی

اتاق2

خانم رضایی والا(ازدواج-پیش از ازدواج)

 

 

 

اتاق3

آقای دکتر چگینی(بالینی)

آقای دکتر چگینی

 

 

سه شنبه

اتاق 1

آقای توکلی (تحصیلی)

آقای توکلی

 

 

اتاق2

خانم دکتر بدیهی(بالینی)

خانم دکتر بدیهی

خانم صفورا غفوری( بالینی)

خانم صفورا غفوری

اتاق3

 

 

 

 

چهارشنبه

اتاق 1

خانم رضایی والا (ازدواج)

خانم داوری(مذهبی)

 

 

اتاق2

 

 

 

 

اتاق3

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند