اسامی مشاوران مدعو دانشگاه بوعلی سینا
ردیف نام – نام خانوادگی تخصص ساعت حضور
1 خانم دکتر مریم غفوری تحصیلی،ازدواج وخانواده دوشنبه ها  12-9
2 آقای دکترعلی اصغر چگینی اختلالات بالینی (وسواس ،افسردگی و..دکتری روانشناسی) شنبه ها ویک شنبه ها 12-8
3 اسدالله فهمیده توکلی مشاوره تحصیلی (برنامه ریزی ،تمرکز و... روانشناس تربیتی) سه شنبه ها12-8
4 مصطفی اکبری اختللاات یادگیری و رفتاری کودک و نوجوان یکشنبه ها 6-3
5 خانم صفورا غفوری مشاوره بالینی سه شنبه ها 6-2
6 آقای شعبانی تحصیلی ،ارتباطی ازدواج شنبه یک شنبه دوشنبه4-2
7 آقای دکتر خوشخوئی ارتباطی ،خانواده وازدواج دوشنبه 12-8
8 خانم رضائی والا ازدواج وخانواده چهارشنبه ها 12-9
9
خانم جامه بزرگ
مسائل بعداز ازدواج و شکستهای عاطفی
دوشنبه 12-9


خانم شایسته

مسائل خانواده وشکستهای عاطفی

شنبه 12-9
10

دکتر جدیدیان

تحصیلی وسازگاری

یک شنبه 5-2
11
 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند