اسامی مشاوران گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

رشته

نام استاد

ردیف

دکتری روانشناسی تربیتی

آقای دکتر یعقوبی

1

دکتری روانشناسی

آقای دکتر محققی

2

دکتری روانشناسی

آقای دکتر یارمحمدی

3

دکتری روانشناسی عمومی

آقای دکترمحمد رضا ذوقی

4

دکتری روانشناسی سلامت

آقای دکتر فرهادی

5

دکتری روانشناسی تربیتی

آقای دکتر نوقابی

6

دکتری روانشناسی مشاوره

خانم دکتر امانی

7

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند