اسامی مشاوران گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

1

آقای دکتر یعقوبی

دکتری روانشناسی تربیتی

2

آقای دکتر نوقابی

دکتری روانشناسی تربیتی

3

آقای دکتر ذوقی پایدار

دکتری روانشناسی عمومی

4

آقای دکتر فرهادی

دکتری روانشناسی سلامت

5

خانم دکتر امانی

 دکتری مشاوره خانواده 

6

آقای دکتر محققی

دکتری روانشناسی

7

آقای دکتر یار محمدی

دکتری روانشناسی

8

   

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند