اسامی مشاوران اصلی دانشگاه بوعلی سینا
 
 
 
 
 
ردیف
 
آقای دکتر یعقوبی
دکتری روانشناسی تربیتی

1
آقای دکتر نوقابی
دکتری روانشناسی تربیتی

2
آقای دکتر ذوقی پایدار دکتری روانشناسی عمومی

3
آقای دکتر فرهادی
دکتری روانشناسی سلامت

4
خانم دکتر امانی
دکتری مشاوره خانواده

5
 آقای دکتر خوشخوئی
 دکتری تعلیم و تربیت
 
6
آقای دکتر محققی دکتری روانشناسی  


آقای دکتر یار محمدی
دکتری روانشناسی  
8
 
 
91011


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند