اسامی مشاوران اصلی دانشگاه بوعلی سینا
 
 
ردیف
نام – نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
تخصص
1
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
دکترای روانشناسی تربیتی
خانواده - ارتباطی
2
دکتر محمد رضا ذوقی پایدار
دکترای روانشناسی
بالینی
3
دکتر مسیب یار محمدی
دکترای روانشناسی
بالینی
4
دکتر رسول کرد نوقابی
دکترای روانشناسی تربیتی
اختلالات روانی
5
دکتر خسرو رشید
دکترای روانشناسی تربیتی
خانواده-تحصیلی
6
دکتر حسین محققی
دکترای روانشناسی
خانواده-ازدواج
7
دکتر قاسم نوروزی
دکترای کودکان استثنایی
خانواده- تحصیلی
8
دکتر مهران فرهادی
دکترای روانشناسی سلامت
بالینی
9
دکتر منصور خوشخویی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
خانواده-سازگاری
10
امیر شعبانی خدیو
کارشناس ارشد روانشناسی
خانواده تحصیلی- ازدواج
11 مرضیه رضائی والا کارشناس ارشد مشاوره خانواده ازدواج - خانواده
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند