اسامی مشاوران گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
1 آقای دکتر یعقوبی دکتری روانشناسی تربیتی
2 آقای دکتر نوقابی دکتری روانشناسی تربیتی
3 آقای دکتر ذوقی پایدار دکتری روانشناسی عمومی
4 آقای دکتر فرهادی دکتری روانشناسی سلامت
5 خانم دکتر امانی

 دکتری مشاوره خانواده 

6 آقای دکتر خوشخوئی دکتری تعلیم و تربیت
7 آقای دکتر محققی دکتری روانشناسی
8 آقای دکتر یار محمدی دکتری روانشناسی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند