برنامه حضور مشاوران در خوابگاه­های دانشگاه سال981

ساعت

روز

نام خوابگاه

نام مشاور

ردیف

18:30-21:30

دوشنبه

کوثر

سحر آزادیان

1

17-20

دوشنبه- سه شنبه

فرزانگان

گلرخ فریدونی

2

شنبه

پرفسور سمیعی

17-20

شنبه-یکشنبه

فرزانگان

مهسا سالم

3

دو شنبه- چهارشنبه

خانه مادر

20-22:30

شنبه

فرزانگان فاز 3

زهرا شایسته

4

دوشنبه

20:30-22:30

دوشنبه

غدیر

مسعود کرمی

5

سه شنبه

18-22

یک شنبه

حق گویان

آقای مطهری

6

دوشنبه

17-20

شنبه

غدیر

اسماعیل حسینی

7

یکشنبه

دوشنبه

بهادربیگی

سه شنبه

20-22

سه شنبه

پژوهش

محسن شرفی

8

18-21

سه شنبه

بعثت

شمسی شمشیری

9

چهارشنبه

یکشنبه

زینب

دوشنبه

18-20

شنبه- دوشنبه

بعثت

مهیا حسینی

10

چهارشنبه

معصومیه

20-17

چهار شنبه

زیتون

فیروزه سامی

11

       

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند