اسامی مشاوران خوابگاه های دختران دانشگاه بوعلی سینا

 

ردیف

نام – نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص

خوابگاه

1

سمیرا کرمی

کارشناسی ارشد روانشتاسی

سازگاری - ارتباط

زینب

2

مستانه مراد حاصلی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سازگاری-ارتباط

کوثر

3

اکرم نوری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بالینی

خوابگاه دانشکده فنی بهار

4

آرزو اتفاقیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بالینی

فاطمیه

5

زهرا شایسته

کارشناس ارشد مشاوره مدرسه

مدیریت اوقات فراغت

بعثت


 

 

 

 

اسامی مشاوران خوابگاه های پسران دانشگاه بوعلی سینا

 

8

ابراهیم سلطانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بالینی

بهادر بیگی

9

 

 

 

حق گویان

10

 

 

 

غدیر

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند