اسامی مشاوران خوابگاه های دختران دانشگاه بوعلی سینا
ردیف نام – نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی ساعت حضور خوابگاه
1 خانم گلرخ فریدونی کارشناسی ارشد روانشناسی فرزانگان
2 خانم مهسا سالم کارشناسی ارشد روانشناسی فرزانگان
3 زهرا شایسته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بعثت
4 شمسی شمشیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بعثت


اسامی مشاوران خوابگاه های پسران دانشگاه بوعلی سینا
ردیف نام – نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی ساعت حضور خوابگاه
1 آقای مسعود کرمی کارشناسی ارشد روانشناسی الغدیر
2 آقای اسماعیل حسینی کارشناسی ارشد روانشناسی حق گویان وبهادر بیگی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند