مسئول مرکز و کارشناسان
ردیف
نام- نام خانوادگی
سمت-مسئولیت

1

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

مسئول مرکز مشاوره

2

امیر شعبانی خدیو

معاون اجرائی

3

مرضیه رضائی والا

کارشناس مشاوره دانشجویی وارتباط با خانواده

4

لیلا داوری نژاد

مسئول پذیرش وکارشناس امور  مذهبی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند