مسئول مرکز و کارشناسان
 
ردیف
 
نام- نام خانوادگی
 
سمت-مسئولیت

 

1

 

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

 

مسئول مرکز مشاوره

 

2

 

امیر شعبانی خدیو

 

معاون اجرائی

 

3

مرضیه رضائی والا

کارشناس مشاوره دانشجویی وارتباط با خانواده

 

4

 

لیلا داوری نژاد

مسئول پذیرش وکارشناس امور  مذهبی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند