مسئول مرکز و کارشناسان
ردیف
نام- نام خانوادگی
سمت-مسئولیت
1
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
مسئول مرکز مشاوره
2
امیر شعبانی خدیو
معاون اجرائی
3
مرضیه رضائی والا
کارشناس مشاوره دانشجویی وارتباط با خانواده
4
لیلا داوری نژاد
مدیر داخلی وکارشناس امور  مذهبی
5 آقای مرادی امور داخلی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند