طرح های اجرایی

اجرای طرح کارنامه سلامت روان-1

اجرای کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی-2

اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد -3

اجرای برنامه پیشگیری از ایدز-4

تشکیل کانون دانشجویی همیار سلامت روان-5

6- اجرای طرح پیشگیری از افت تحصیلی

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند