طرح های اجرایی

1- اجرای طرح کارنامه سلامت روان

2-اجرای کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی

3-اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد

4-اجرای برنامه پیشگیری از ایدز

5-تشکیل کانون دانشجویی همیار سلامت روان

6-اجرای طرح پیشگیری از افت تحصیلی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند