خدمات مرکز > مددکاری

خدمات مددکاری اجتماعی

 


مددکاری فردی و گروهی *

 

    *مددکاری جامعه ای، تدوین طرحها و برنامه های جامعه ای در جهت پیشگیری، حمایت، درمان، اطلاع رسانی در راستای پاسخ به بخشی از نیازهای جامعه و ...

   *پیگیری امور لازم حسب تشخیص تیم درمانی متشکل از روانپزشک، روانشناس، مشاور و مددکار اجتماعی

    * شناسایی منابع کمکی موجود در جامعه و ارجاع مراجعان به آنها حسب ضرورت

   * تماس، هماهنگی، مشورت با والدین، استادان، کارفرمایان، مسئولان و دیگر افراد موثر در بهبود وضع مراجعان

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند