خدمات مددکاری اجتماعی

1-    مددکاری فردی و گروهی

2-   مددکاری جامعه ای، تدوین طرحها و برنامه های جامعه ای در جهت پیشگیری، حمایت، درمان، اطلاع رسانی در راستای پاسخ به بخشی از نیازهای جامعه و ...

3-    پیگیری امور لازم حسب تشخیص تیم درمانی متشکل از روانپزشک، روانشناس، مشاور و مددکار اجتماعی

4-    شناسایی منابع کمکی موجود در جامعه و ارجاع مراجعان به آنها حسب ضرورت

5-    تماس، هماهنگی، مشورت با والدین، استادان، کارفرمایان، مسئولان و دیگر افراد موثر در بهبود وضع مراجعان

6-    ارائه خدمات مددکاری در مقابله با موارد بحرانی و برنامه ریزی کمکی و حمایتی به مشورت سایر متخصصان


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند