خدمات روانسنجی

      1- انجام آزمونهای مختلف روانشناختی (هوش، شخصیت، سلامت روانی، مسائل زناشویی)

    2- بانک آزمونهای روانشناختی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند